Kancelaria Adwokacka w Nysie

Oferowane usługi

Zakres świadczonych usług:

Adwokat z zakresu prawa karnego

Sprawy z zakresu prawa karnego

 • w sprawach karnych dotyczących m.in.przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu oraz innych przestępstw i wykroczeń, jak również przestępstw i wykroczeń skarbowych,
 • na etapie postępowania wykonawczego (m.in. dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
 • na etapie zatrzymania i tymczasowego aresztowania oraz postępowania przygotowawczego
Adwokat w Nysie dla spraw rodzinnych

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym, w tym również w:

 • rozwodach,
 • sprawach alimentacyjnych,
 • sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 • sprawach dotyczących przysposobienia, opieki i kurateli.
Sprawy cywilne w ofercie adwokat Magdaleny Ahmidy

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

 • przygotowanie i opiniowanie umów cywilno – prawnych,
 • reprezentacja przed sądami oraz w postępowaniu przedsądowym, w tym w szczególności: sprawy o zapłatę, w tym zapłatę odszkodowań, sprawy dotyczące odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, ochrony dóbr osobistych, obrotu nieruchomościami, zasiedzenia, ochrony posiadania, najmu, dzierżawy, spadków, darowizn oraz zachowku, a także podziału majątku dorobkowego po rozwodzie,
Kancelaria Adwokacka w sprawach gospodarczych

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
 • sądowe oraz przedsądowe dochodzenie należności pieniężnych oraz realizacji postanowień umownych,
  przygotowanie oraz opiniowanie umów gospodarczych,
 • tworzenie, łączenie, rejestracja oraz likwidacja spółek.
Adwokat w Nysie do spraw administracyjnych

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

 • sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów oraz skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje
 • reprezentacja klienta przed organami administracyjnymi wszystkich instancji.
Prawo pracy w ofercie kancelarii adwokackiej

Sprawy z zakresu prawa pracy

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (zwolnienia dyscyplinarne),
 • sprostowanie świadectw pracy,
 • wypłaty odszkodowań za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, za mobbing, dyskryminację, itp.,
 • zakazy konkurencji,
 • wypadki przy pracy,
 • zapłata wynagrodzenia lub innych należnych świadczeń np. odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, za godziny nadliczbowe.

Kancelaria Adwokacka w Nysie

Adwokat Magdalena Ahmida

“Instytucja adwokata jest gwarancją demokratycznego rozwoju społeczeństwa oraz wolności osobistej człowieka”
Bacaraci
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii  za świadczoną pomoc prawną ustalane jest indywidualnie z Klientem i zależy od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy oraz czasu jej trwania. Istnieje możliwość ustalenia honorarium w oparciu o system wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego.

Numer rachunku bankowego Kancelarii:
ING Bank Śląski S.A. 18 1050 1490 1000 0097 1687 8617

Jak umówić się na poradę?

Porady prawne odbywają się w siedzibie kancelarii po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu. Istnieje również możliwość odbycia konsultacji on-line.

Jak dojechać do Kancelarii?

Siedziba Kancelarii znajduje się przy ul. Biskupa Jarosława 6/1 w Nysie – 80 metrów od budynku głównego Sądu Rejonowego w Nysie – w kierunku Muzeum Powiatowego.